KUA Kecamatan Hinai

Nama KUA               :  Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai

Alamat                      :  Jl. Harapan No.316 Tanjung Beringin Kec.Hinai

Luas Tanah               :  501 m²

Status Tana              :  Waqaf

Pagar                        :  Ada

Listrik                        :  Ada

Signal Internet          :  Ada

Bangunan                 :  Ada

 

  1. Data Kepala Kua                       

Nama Kepala KUA              : H. Muhammad Khailid, M.A.       

NIP                                      : 197507152002121016

Pangkat/Gol                        :  Pembina (IV/a)

Tempat Tanggal Lahir         :  Langkat, 15 Juli 1975

 Pendidikan Terakhir           :  S2

                        

  1. Jumlah Pegawai Kua   

Penghulu                              :  1  orang                                         

Staf/Pelaksana                     :  2  orang                 

Pegawai Honor                    :  4  orang                             

Penyuluh PNS                     :  1  orang                                         

Penyuluh Honorer               :  8  orang                                         

 

  1. Potensi SDM                              

Ka.KUA     :           -  IT                                : Mampu                                

                                     -  Kitab Kuning         : Mampu                                

                                    -  Kalibrasi                 : Mampu                                            

     Staf/Honorer                                                                   

     - Operator Simkah                       : Ada

     - Operator Simas                         : Ada

     - Operator Entry Data                  : Ada  

  1. Prasarana

Komputer                  :    -    unit

     Laptop                  :   1    unit                              

     Finger print           :   1   unit

    Printer  simkah        :   1   unit                               

     Peralatan BHR     :    -   unit

Mesin Ketik               :    -   unit

 

  1. Ummat Beragama

Jumlah Penduduk          : 52.327         

Islam                                  : 51.780

Kristen Protestan             : 264

Kristen Khatolik               : 116

Hindu                                :  -

Budha                               : 167

Konghucu                                    :  -

 

  1. Rumah Ibadah

Masjid                    : 33

Musholla               : 59

Gereja                    :   2

Vihara                    :   -

Kuil/Pura               :   -