KUA Kecamatan Secanggang

Nama KUA                          : Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang

Alamat                                 : Jl Terusan No 21 Hinai Kiri

Luas Tanah                          : 900 M2

Status Tanah                      : Hibah

Pagar                                  : Ada

Listrik                                  : Ada

Signal Internet                   : Tidak Ada

Bangunan                          : Baik

Luas Bangunan Induk     : 10 x 10 = 100 M2 Tambahan 4 x 10 = 40 M2

 

  1. Data Kepala KUA                                           

Nama Ka. KUA              : Marwan M.H.I            

 

  1. Jumlah Pegawai KUA                                                           

Penghulu                      :   1 (Satu)     

Staff/Pelaksana            :   2 (Dua)                                                      

Pegawai Honor             :   5 (Lima)                                                     

Pembantu Penghulu   :   8 (Delapan)                                                          

                                                                                 

  1. Potensi SDM                                                                            

Ka.KUA  

a. IT                                          : Mampu                                

                 b. Kitab Kuning        : Kurang Mampu                 

                 c. Kalibrasi               : Mampu                                                                    

Staff/Honorer                                                                                        

  1. Operator Simkah                  : Ada                                                  
  2. Operator Simas                    : Ada                                                  
  3. Operator Entry data             : Ada

 

  1. Prasarana

Komputer            : -

Laptop                 : -

Finger Print        : 1 Unit

Printer Simkah   : 2 Unit

Peralatan BHR   : -

Mesin Ketik          : 1 Unit                      

 

  1. Umat Beragama

Jumlah Penduduk        : 64.465

Islam                             : 64.347

Kristen Protestan          : 68

Kristen Katholik             : -

Hindu                             : -

Budha                            : 35

Konghucu                      : 15

 

 

  1. Rumah Ibadah

Mesjid                  : 63

Mushalla              : 102

Gereja                 : -

Vihara                 : -

Kuil/Pur              : -

Persulukan        : -